Vedtægter for Kretahunde

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Kretahunde

Foreningens hjemsted er Næstved Kommune

§ 2. Formål

Foreningens formål er at støtte og fremme internat-og gadehundes/dyrs vilkår på øen Kreta i Grækenland. Støtte kan ske ved økonomiske tilskud og donationer til brug for omsorg og pleje af disse, ABC (Animal Birth Control) programmer, formidling af adoptioner af egnede dyr samt fodring og dyrlægebistand. Der må ikke i forbindelse med den ydede støtte varetages kommercielle eller personlige økonomiske interesser, idet alle midler skal anvendes til fremme af foreningens formål.

§ 3. Organisation

Foreningen Kretashunde’s overordnede ledelse er generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger:

En bestyrelse på min. 3 personer

1-2 suppleanter for bestyrelsen

1 revisor

1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 2 personer er på valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem foreningens eget blad eller hjemmeside, ved brev, e-mail eller annoncering i dagspressen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest en uge før generalforsamlingen).

5. Valg til bestyrelse m.m. (Jf. § 3)

6. Eventuelt

§ 5. Foreningens Kretahunde´s bestyrelse

Foreningen Kretashunde.dk´s daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Kasserer behøver ikke at være medlem af bestyrelsen, men kan være eksternt engageret. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer og støttemedlemmer, der kan fungerer som idéudviklingsforum for foreningen. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Tegningsret for foreningen har formanden.

§ 6. Medlemskab og Eksklusion

Foreningen optager, bortset fra bestyrelsen som automatisk betragtes som stemmeberettigede medlemmer, indtil videre kun støttemedlemmer, da foreningen ikke har praktisk, økonomisk eller kapacitetsmæssig mulighed for pleje af medlemsafdeling.

Bestyrelsen er dog berettiget til løbende at optage nye stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen, fx blandt støttemedlemsgruppen, når arbejdet i foreningen gør det tjenligt og hensigtsmæssigt. Bestyrelsen kan ligeledes på en generalforsamling beslutte at omdanne foreningen til en åben medlemsforening, når bestyrelsen finder foreningens kapacitet, struktur og økonomi egnet hertil, samtidig med en vedtagelse af de nødvendige vedtægtsændringer, efter sædvanlige forenings-principper. Bestyrelsen kan endvidere med et flertal på minimum 2/3 af bestyrelsen ekskludere et stemmeberettiget medlem af foreningen, såfremt medlemmets aktiviteter eller handlinger af bestyrelsen anses for skadeligt for foreningens arbejde og formål. Som støttemedlemmer kan enhver, som har interesse i at støtte foreningens formål, optages mod betaling af støttebidrag svarende p.t. til minimum kr. 150,00 pr. måned eller kr. 600 pr. år. Beløbet reguleres og fastsættes årligt på foreningens generalforsamling.

Indkomne støttebidrag anvendes af foreningen fuldt ud til foreningens arbejde, og støtteaktiviteter. Støttebidrag kan af bidragsyder tillige øremærkes til igangværende særlige formål og projekter. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse af et støttemedlem, uden særlig begrundelse. Der betales ikke kontingent, så længe medlemskabet alene er registreret som støttemedlem. Støttemedlemmer orienteres om foreningens drift på foreningens hjemmeside eller på vores facebook sider, hvor også relevante generalforsamlingsreferater samt regnskab, gøres tilgængeligt for foreningens støttemedlemmer og andre interesserede pr. efterspørgsel. Støttemedlemmer har ikke stemmeret eller møderet på foreningens generalforsamling. Støttemedlemmer er dog berettiget og velkomne til at fremsende forslag til behandling på foreningens generalforsamling til inspiration og evt. vedtagelse for foreningens bestyrelse og generalforsamling, herunder fx forslag til anvendelse af indkomne støttebidrag, nye tiltag m.m.

§ 7. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter for stemmeberettigede medlemmer samt minimums bidragssatser for støttemedlemmer, fastsættes af generalforsamlingen, og skal som minimum være af samme størrelse som støttemedlemmers minimumsbidrag. Foreningen Kretas Gadehunde søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4. Dagsorden skal motiveres.

§ 10. Regnskab og hæftelse

Regnskabsåret for Foreningen Kretas Gadehunde er kalenderåret.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid tilhørende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, udover kontingentforpligtelsen.

§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til formål som ligger inden for foreningens eget formål.